Üye İşlemleri
Tüzel Kişiler Kayıt İçin gerekli belgeler:

  • Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin örneği,
  • Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
  • Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
  • Temsilcilerin son altı ay içinde yeni çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 3’er adet fotoğrafları,
  • Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
  • Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği,
  • Vergi Dairesi’nden Mükellef olunduğuna dair belge.
  • Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu
  • Mevzuatla istenen veya Birlik ya daa borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler

Not: Borsaya kayıtlı üyeler durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. (Madde 12)