Üye İşlemleri
  • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ve sicil tasdiknamesi
  • Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
  • Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
  • Temsilcilerin son altı ay içinde yeni çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 3’er adet fotoğrafları,
  • Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi örneği,
  • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
  • Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu
  • Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler

Not:


1- Kayıt Beyannamesi’nde yer alan; “Hakkında Bilgi Alınacak Kimse” kısmının, Borsamıza kayıtlı şahıs veya firmalardan bulunması,
2- Borsaya kayıtlı üyeler durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. (Madde 12)