besttourbooking.com
Üye İşlemleri
Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmeti Tamamlama Süreci (En Geç) 2024 Yılı Hizmet Bedeli
1 Borsada Kayıt İşlemi
(Gerçek Kişi Kaydı)
1- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı ve Onaylı)
2- Nufüs Cüzdanı Fotokobisi
3- Noter Tasdikli İmza Sirküsü veya Onaylı Fotokopisi
4- İkametgah İlmuhaberi
5- Yeni Çekilmiş 3 Ad.Vesikalık Fotoğraf
6- Vergi Levhası Fotokopisi veya Vergi Kaydını Gösterir Belge
7-Kayıt Başvuru Belgesi
3 İş Günü (Kayıt Kararının Alındığı İlk Yönetim Kurulu Toplantısına Müteakip) 1.Derece : 3.500,00.-TL
2.Derece : 3.000,00.-TL
3.Derece : 2.750,00.-TL
4.Derece : 2.500,00.-TL
5.Derece : 2.000,00.-TL
2 Borsada Kayıt İşlemi
(Tüzel Kişi Kaydı)
1- Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi
2- Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
3- Temsilcilerin yeni çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 3’er adet vesikalık fotoğraf
4- Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi
5- Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği
6- Vergi Levhası veya Vergi Dairesi’nden Mükellef olunduğuna dair belge
3 İş Günü (Kayıt Kararının Alındığı İlk Yönetim Kurulu Toplantısına Müteakip) 1.Derece : 3.500,00.-TL
2.Derece : 3.000,00.-TL
3.Derece : 2.750,00.-TL
4.Derece : 2.500,00.-TL
5.Derece : 2.000,00.-TL
3 Yıllık Aidat Tahsilatı 1- Yıllık Aidat Ödeme İhbarnamesi (Haziran tahakkuku)
2- Yıllık Aidat Ödeme İhbarnamesi (Ekim tahakkuku)
0,30 Saat/Üye
0,30 Saat/Üye
1.Derece : 2.500,00.-TL
2.Derece : 2.250,00.-TL
3.Derece : 2.000,00.-TL
4.Derece : 1.750,00.-TL
5.Derece : 1.500,00.-TL
4 Muamele Tescil Servisi 1- Müstahsiller İçin Muhtasar Beyannamenin Zirai Ürün Bedellerinin Vergi Tevkifatına Ait Ek Föyü 
2- Müstahsiller İçin Stopaj Ödendi Makbuzu [Vergi Dairesi Alındı Makb.veya Banka Ödentisi (Alındı) Dekontu]
3- Müstahsiller İsim Listesi (Beyanname Eki)
4- Tacir Satışlarında Fatura Asılları
5- Kooperatif Satışlarında Fatura asılları
6- TMO.Satışlarında Fatura asılları
7- Stopaj ödenmemişse en az o tutar kadar teminat(Döviz,Teminat Mektubu,Bloke Çek veya Nakit)
Gerekli Evrak,Ödendi Mak.Müst. Makb. ,
ibrazından sonra ; Gün İçerisinde/Müstahsil/İşlem


Fatura Asıllarının ibrazından sonra; Gün İçerisinde/Fat./İşlem
Müstahsil Alım Tescil Ücreti Nispi ;% 0,0015

Fatura Tescil Ücreti Tavanı ; 1.600,00,-TL

Tescil Ücreti Geçikme Zammı 5174 Sayılı Kanun Gereği Oranı: %50
5 Yapılan Hizmetler Karşılığı
Alınan Ücretler
1- Eksper Raporu Başvuru Dilekçesi
2- Analiz Raporu Başvuru Dilekçesi
a) Analiz sözleşmesi
b) Analiz resmi istek ise resmi yazı ve numune etiketi
3- Fatura Onayları İçin Fatura Asılları
4- Vadeli Satış ve Alivre Sözl.İmza Onayı Başvuru Dilekçesi
5- Kantar Hizmet Başvuru Dilekçesi
6- Depolama ve Muhafaza Başvuru Talebi
7- Diğer Yapılan Hizmetler Başvuru Dilekçesi
1- 7 Gün/Bir Ürün 
2- 7 Gün/Bir Ürün 


3- 0,30 Saat/Fatura
4- 0,30 Saat/Fatura
5- Kantar Mevcut Değil
6- Depo Mevcut Değil.
7- 1 Saat/Başvuru
1- Eksper Raporları Ücr. (1.000,00 TL/Rapor-Eksper Ücretine İlave edilir)
2- Analiz Raporu Ücr.(1.000,00 TL/Rapor) (Laboratuar Ücretine ilave edilir)
3- Fatura Onayları Ücret(1.000,00 TL/Fatura)
4- Vadeli Satış ve AlivreSözl.İmza Onayı Ücreti (1.000,00 TL/İmza)
5- Kantar Hizmet Gelirleri Ücret (1.000,00 TL/Tartım Başı)
6- Depolama ve Muhafaza Hizmetleri Gelirleri Ücret (1.000,00 TL/Ton/m3/Ay)
7- Karşılığı Alınan Ücretler Ücret (400,00 TL/Adet)
6 Belge Bedelleri Faslı 1- Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belge Talep Dilekçesi
2- Tatbik İmzaların Onay Belge Talep Dilek.
3- Borsa Kayıt Sicil Belge Talep Dilekçesi 
4- Borsaya Tabi İşlemlere Dair Verilen Belge Talep Dilekçesi
5- Yerli Malı Belgesi 4737 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63.Maddesi gereğince,Başvuru Dilekçesi
a.)Kapasite Raporu,  b.)Sanayi Sicil Belgesi,
c.)Gıda Sicil belgesi,  d.)Gıda Üretim Sertifikası
6- Makbuz Senedi Varant ve Diğer Senetler Belge Başvuru Dilekçesi
7- Teamüller Hakkında İstenen Belge Başvuru Dilekçesi
1- 0,30 Saat/Talep 
2- 0,30 Saat/Talep 
3- 0,30 Saat/Talep 
4- 0,30 Saat/Talep 
5- 1,00 Saat/Talep


6- 1,00 Saat/Talep
7- 1,00 Saat/Talep
1- (250 TL/Ad)
2- (250 TL/ Adet)
3- (250 TL/ Adet)
4- (250 TL/ Adet)
5- (250 TL/ Adet)


6- (250 TL/ Adet)
7- (250 TL/ Adet)
7 Yayın Gelirleri Faslı Yayınlanacak; Belge,Resim,Reklam,kartvizit
yazı,makale,vs.
Yayınlanacak İçerik, Borsaya tesliminden sonra Basın Yayın Kurulu,
Genel Sekreterve Yönetim Kurulu Onayı SonrasındaTakribi ;1 Ay/Basım
Borsa Gazete.Alınan İlan bed.(5.000.00-TL./Basım)
Borsa BültenindenAlınan İlan Bedeli (5.000.-00 TL./Basım)
8 Borsa Kaydında Değişiklik Yapma 1- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi
2- Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri
3- Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Dilekçe
1 İş Günü
(Kayıt Kararının Alındığı İlkYönetim Kurulu Toplantısına Müteakip)
ÜCRETSİZ
9 Borsadan Kayıt Sildirme 1- Ticaret Sicili veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da siciltasdiknamesi
2- Kayıt silme Dilekçesi
3- Vergi Dai.Terk yazısı (+Vergi Dai. Yokl. Fişi Foto)
1 İş Günü
(Kayıt Kararının Alındığı İlk Yönetim Kurulu Toplantısına Müteakip.)
VARSA,AİDAT BOÇLARI


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
AdıSoyadı Oğuzhan KILINÇ AdıSoyadı Sercan YAŞAR
Unvan Muhasebe ve Muamelat Memuru Unvan Genel Sekreter
Tel 0-362-8331396-8331331 Tel 0-362-8331396/1331
Faks 0-362-8322864 Faks 0-362-8322864
E-posta carsambatb@tobb.org.tr E-posta carsambatb@tobb.org.tr