Kurumsal

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 1/6/2004 tarihli Resmi Gazetede 25479 sayılı 5 tertip Cilt : 43 te yayımlanan 5174 Sayılı Kanuna göre Ticaret Borsalarının, Borsa Organ ve Görevleri aşağıda olduğu gibi belirtilmiştir.ÜÇÜNCÜ KISIM
Borsalar 
İKİNCİ BÖLÜM 
Borsa Organları,
Oluşumları ve Görevleri

Borsa Disiplin Kurulu

Madde 43-
Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder. Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Borsa disiplin kurulunun görevleri

Madde 44-
Borsa disiplin kurulunun görevleri şunlardır:
a) Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
b) Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.