Üye İşlemleri
Gerçek Kişiler Kayıt için gerekli belgeler:

 • İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,
 • Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
 • Noter tasdikli imza sirküleri,
 • İkametgah İlmühaberi,
 • 4,5 x 6 ebadında yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
 • Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi örneği,
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
 • Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu

Not:

1- Kayıt Beyannamesi’nin arka sayfasında yer alan; “Hakkında Bilgi Alınacak Kimseler” kısmının, Borsamıza kayıtlı şahıs veya firmalardan bulunması,
2- Borsaya kayıtlı üyeler durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. (Madde 12)


Tüzel Kişiler Kayıt İçin gerekli belgeler:

 • Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,
 • Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
 • Temsilcilerin yeni çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 3’er adet fotoğrafları,
 • Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
 • Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği,
 • Vergi Dairesi’nden Mükellef olunduğuna dair belge.
 • Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu

Not: Borsaya kayıtlı üyeler durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. (Madde 12)