besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
21 Aralık 2020 Pazartesi 11:34

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI HİZMET KATI TADİLAT YAPIM İŞİ 21.12.2020 tarih 01 inşaat komisyonu toplantısı 2.maddesinde alınan karara göre kapalı teklif usulünde ile ihale edilecek olup, teklifler sadece Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine elden teslim yolu ile alınacaktır.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI HİZMET KATI TADİLAT YAPIM İŞİ

21.12.2020 tarih 01 inşaat komisyonu toplantısı 2.maddesinde alınan karara göre kapalı teklif usulünde ile ihale edilecek olup, teklifler sadece Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne elden teslim yolu ile alınacaktır.  İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almakta olup yapım işi ilgili detaylı bilgiyi Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliğin'den alabilirsiniz.

 


1- İdarenin

a) Adı

:

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI

b) Adresi

:

ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜKHAMAM SOKAK NO:2 ÇARŞAMBA / SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

(362) 833 13 31 - 8322864

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet sayfası

:

https://www.carsambatb.org.tr/ilan-duyurular/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI HİZMET KATI TADİLAT YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çarşamba Ticaret Borsası hizmet katı tadilatı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye https://www.carsambatb.org.tr/ilan-duyurular/ yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Samsun Çarşamba İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) iş günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.12.2020 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri veya şirket yetkilisi tarafından yazılmış yetkili kılındığına dair imzalı yazı,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Teklifler, hazırlandıktan sonra ıslak imza ile imzalanarak, teklife ilişkin renderlanmış görselleri ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne elden teslim edilecektir.
7. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
9.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.