İlan ve Duyuru
29 Aralık 2020 Salı 11:33

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI OLARAK SERA TOPRAKSIZ TARIM KURULUMU PROJESİ 21.12.2020 tarih 01 inşaat komisyonu toplantısı 2.maddesinde alınan karara göre kapalı teklif usulünde ile ihale edilecek olup, teklifler sadece Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine elden teslim yolu ile alınacaktır.

21.12.2020 tarih 01 inşaat komisyonu toplantısı 2.maddesinde alınan karara göre kapalı teklif usulünde ile ihale edilecek olup, teklifler sadece Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne elden teslim yolu ile alınacaktır. İhaleye ilişkin detaylı bilgileri Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinden alabilirsiniz.

1-İdarenin

a) Adı ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI
b) Adresi ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜKHAMAM SOKAK NO:2 ÇARŞAMBA / SAMSUN
c) Telefon ve Faks Numarası

(362) 833 13 31 - 8322864

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet sayfas

https://www.carsambatb.org.tr/ilan-duyurular/
2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI OLARAK SERA TOPRAKSIZ TARIM KURULUMU PROJESİ
b) Niteliği, Türü ve Miktarı Çarşamba Ticaret Borsası Sera Topraksız Tarım Kurulumu yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye https://www.carsambatb.org.tr/ilan-duyurular/ yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer Samsun Çarşamba İlçesi


3- İhalenin


a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati 31/12/2020 16:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri veya şirket yetkilisi tarafından yazılmış yetkili kılındığına dair imzalı yazı,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Teklifler, hazırlandıktan sonra ıslak imza ile imzalanarak, teklife ilişkin renderlanmış görselleri ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne elden teslim edilecektir.
7. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
9.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.