İlan ve Duyuru
23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:12

Mülkiyeti Borsamıza ait olan aşağıda belirtilen taşınmaz Yönetim Kurulumuzun 09.08.2023 tarih 044 sayılı toplantısı ile Meclis Kurulunun 02.08.2023 tarih 012 sayılı toplantısında alınan karar gereği kapalı zarf açık artırma teklif usulü suretiyle 15/09/2023 Cuma günü tabloda belirtilen saatlerde Kirazlık Çay Mahallesi Küçükhamam Sokak No:2/101 Çarşamba Ticaret Borsası M.Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda ihale Komisyonunca satışı yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çarşamba Ticaret Borsasında görülebilir. İhaleye katılacaklar, istekliler istenilen belgeleri ve teklifleri son müracaat günü olan 15/09/2023 saat:17.00’ a kadar Çarşamba Ticaret Borsası’na vermeleri gerekmektedir.Taşınmazın Adresi : Kirazlıkçay Mah.Değirmenbaşı cad. 237 Ada 82 parsel

Taşınmazın Cinsi: Asma Katlı-Bodrumlu Dükkan

Taşınmazın m²’si : 376,07 m2 (178 m2 bodrum,178 m2 dükkan,102 m2 Galeri Katı)

İhale Yeri : Çarşamba Ticaret Borsası- M.Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu

İhale Tarihi : 15.09.2023

İhale Saati : 17.00

İhale Usulü : Kapalı Teklif Usulü

Açık Artırma Başlangıç Bedeli : 3.000.000.-TL.

Geçici Teminat Bedeli : 60.000.-TL


İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir:

GERÇEK KİŞİLER

a. Nüfus cüzdan Fotokopisi.

b. Kanuni ikametgâh belgesi.

c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

d.Geçici Teminat bedellerin ödendiğine dair Makbuz aslı veya teminat mektubu

e.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.TÜZEL KİŞİLER

a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.

d. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.

Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır.

İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Çarşamba Ticaret Borsası’ndan temin edilebilir ve ücretsiz olarak görülebilir.

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

g. Taşınmazın satış bedeli peşin halinde alıcıdan tahsil edilecektir. Satış işlemi 7 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

İlan olunur.


Yatırılacak Teminat İçin;
Hesap Adı: ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI
Şube Adı: ÇARŞAMBA / SAMSUN 
Hesap No / IBAN : 7321-0626449
IBAN: TR61 0006 4000 0017 3210 6264 49


Detaylı bilgi için Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliği ile iletişime geçilebilir.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ,
SAYGILARIMIZLA