İlan ve Duyuru
28 Eylül 2022 Çarşamba 16:47

İhale teklifleri 03/10/2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine yapılacak, yapılan teklifler numuneler ile birlikte yazılı olarak müracaat usulüne göre kabul edilecektir.

İhale teklifleri, Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne yapılacak, yapılan teklifler numuneler ile birlikte yazılı olarak müracaat usulüne göre kabul edilecektir. İhaleye ilişkin detaylı bilgileri Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinden alabilirsiniz.

1- İDARENİN


a) Adı ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI
b) Adresi ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜKHAMAM SOKAK NO:2 ÇARŞAMBA / SAMSUN
c) Telefon ve Faks Numarası (362) 833 13 31 - 8322864
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet sayfası https://www.carsambatb.org.tr/ilan-duyurular/2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

a) Adı 500 Adet Polar Mont ve 500 Adet bot Satın Alım İhalesi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı Çarşamba Ticaret Borsası tarafından 500 Adet Polar Mont ve 500 Adet bot satın alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye https://www.carsambatb.org.tr/ilan-duyurular/ yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer Samsun Çarşamba İlçesi


3- İHALENİN

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati 03/10/2022 Pazartesi 17:00


4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:


4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri veya şirket yetkilisi tarafından yazılmış yetkili kılındığına dair imzalı yazı,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Teklifler, hazırlandıktan sonra ıslak imza ile imzalanarak, teklife ilişkin renderlanmış görselleri ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne elden teslim edilecektir.
7. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
9.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
10. Satın alımı yapılacak polar montların fermuar özelliğinin boydan olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.
11. Satın alımı yapılacak polar montların iki adet cebe sahip olması gerekmektedir.
12. Satın alımı yapılacak polar montların yaka özelliğinin yarım yaka ve boğazlı modelde olması gerekmektedir.
13. Satın alımı yapılacak polar montların üzerine nakış işlemeli logo yapılacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.