Haberler
29 Ağustos 2013 Perşembe 17:22

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Üyelerimize Önemle Duyrulur!
Sayı   : 88788448/2060504/2976178    13/08/2013

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE Dumlupınar Bulvarı No; 252 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530/ANKARA

İlgi : 09/07/2013 tarih ve 15333 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tanmsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, "Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ" 01/03/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Tebliğde yer alan tarımsal kesinti uygulamalarına ilişkin olarak Kurum personeli ve kesinti sorumluları tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar 02/07/2013 tarih ve 2013-27 sayılı Genelgemizle detaylarıyla birlikte açıklanmıştır.

Kesinti tutarlarının Kurum ve sigortalı hesaplama süresi içerisinde ve tam olarak intikali, tarımsal ürün satanlardan borçlu olanların ve borç miktarlarının tespit edilmesi, tarımsal kesintiden muaf olanların tespiti ile yanlış ve yersiz olarak yapılmış kesinti tutarlarının hak sahiplerine iadesi konularında uygulamayı kolaylaştıran, suiistimali ve mükerrerliği engelleyen, zaman ve emek israfının önüne geçerek iş ve işlemlerin daha doğru ve kontrol edilebilir hale gelmesini sağlayan e-Kesinti bilgisayar programı hazırlanarak tüm illerin kullanımına açılmıştır.

Kesinti sorumluları e-Kesinti programı aracılığı ile bildirim listelerini gönderebilmek için sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine "Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu" ve bu formda belirtilen belgelerle başvuracaklardır.

Başvurusu kabul edilip tescili yapılan kesinti sorumlusu için bilgisayar programı ile üretilen kullanıcı kodu ve geçici kullanıcı şifresi oluşturulacak ve tutanak mukabilinde ilgiliye teslim edilecektir. Teslim tutanağı ile verilen şifre geçici olup kesinti sorumlusu tarafından değiştirildikten sonra işlem yapılacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.