Haberler
10 Haziran 2013 Pazartesi 17:10

Günümüz dünyasının küresel ekonomik düzeninde uluslararası ticaretin birinci şartı dünya standartlanna uygun üretim yapmaktır. Uluslararası standardizasyon, ticaretin globalleşmesiyle tüm ülkelerin gündemindeki öncelikli konulardan biri haline gelmiştir.

Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri
Hızla gelişmekte olan Türk sanayisinin Avrupa ve diğer dünya ülkelerine entegrasyonu ancak ülkemizin dünya standardizasyon ailesinin bir üyesi olması ile mümkiin olabilir.

59 yıldır ülkemizde üretici ve tüketici arasında köprü görevi üstlenen Türk Standardlan Enstitüsü (TSE), Türk Sanayisinin dünya ile rekabet edebilmesinde anahtar rol oynayan milli standardizasyon ve uygunluk değerlendirme kuruluşudur.

Ancak dünyada ekonomik savaşın bir "standartlar savaşına" dönüştüğü günümüz şartlarında artık standartlara uyum tek başına yeterli olmamakta, ülkeler için standartları belirleyen konuma gelmek gerekmektedir. Nitekim standardizasyon alanında etkin olan ülkelerin, gelişmişlik düzeyleri yüksek ülkeler olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığmda kurumumuzun uluslararası standardizasyon alanındaki etkinlik seviyesi, ülkemiz ekonomisinin de aynası konumundadır. Bu cercevede Enstitümüz; Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) kuruluşlarından itibaren tam üyesi olmuş, yaklaşık on yıllık yoğun bir çalışma sonucunda da 2012 yılında Avrupa Birliği Standartlar Teşkilatlan CEN ve CENELEC'e tam üyelik statüsünü sağlamıştır.

Ülkelerin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, ülkeler ve bölgeler arasında ticarette teknik engellerin ortadan kaldınlmasına yönelik çahşmalar yapmak, toplumların yaşam kalitesinin seviyesini yükseltmek ve standardizasyon konusunda tüm paydaşların farkındahğını artırmak amacıyla, 25-26 Kasım 2013 tarihlerinde, İstanbul'da TSE'nin ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde "Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri"nin tüm boyutlanyla işleneceği bir sempozyum düzenlenecektir.

Bilim insanlarımızın, ülkemiz kamu yönetimindc etkin olan bürokratlarm. siyasetçilerin, ülkemizin değerli sanayici ve işadamlan ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, Avrupa, Ortadoğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinden konuşmacılarm geniş katılımının beklendiği bu sempozyumda tartısılması düşünülen konu başlıkları ekte sunulan sempozyum duyurusunda verilmiştir. Bu başhklar arasmda yer almayan ancak sempozyum temasına uygun olan diğer konularda da tebliğler sunulabilir.

însanlığın yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla standardizasyonun önemini tüm paydaşlarla ortaya koymak için 25-26 Kasım 2013 tarihlerinde, İstanbul'da "Standardizasyonun Küresel Ekonomiye

Etkileri" sempozyumu gerçekleştirilecektir